تاريخ : چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ | 12:53 | نویسنده : گروه فرهنگی

1

-1 تعریف صنایع فرهنگی و انواع آن؟

صنایع فرهنگی به گونهاي از صنعت اطلاق میشود که به خلق ایده، تولید، توزیع محصولات و خدماتی میپردازد که

ماهیت فرهنگی دارند و مخاطب آنها جنبهها و ابعاد فرهنگی فرد و جامعه است و از آنجایی که تولید محصولات و

خدمات فرهنگی بر خلاقیت، مهارت، دانش و استعداد تولید کنندگان آن استوار است صنایع فرهنگی را صنایع خلاق

نیز میگویند.

انواع صنایع فرهنگی:

-1 صنایع فرهنگی هنري: شامل سینما، تئاتر، هنرهاي تجسمی، موسیقی و نمایشگاههاي هنري صنایع دستی و

دکوراسیون و طراحی

-2 صنایع فرهنگی چندرسانهاي: ماهواره، رادیو و تلویزیون، وب سایتهاي اینترنتی و تبلیغات

-3 صنایع فرهنگی مکتوب: کتاب، نشریات و روزنامهها

-4 صنایع فرهنگی سرگرمی: موزهداري، جشنوارهها، تفریحات، گردشگري، اسباب بازي و بازيهاي رایانهاي

-2 نقش صنایع فرهنگی در توسعه اقتصاد کشورهاي در حال توسعه را توضیح دهید؟

رشد صنایع فرهنگی وابسته به رشد اقتصاد و فرهنگی هر کشور دارد و نقش صنایع فرهنگی ارتباط مستقیم با رشد

فزاینده صنعت فرهنگ در پدیدههایی نظیر تلویزیون، دانش کامپیوتر و... هستیم. و کشورهاي در حال توسعه نیز از

این فرآیند تاثیر می پذیرند چونکه به دنبال انتشارات و رشد اقتصادي دگرگونی اجتماعی در آن کشورها رخ می دهد

و با توجه به پیشرفت در شیو ههاي ارتباطات دامنه پیام هاي فرهنگی در دسترس بشر قرار م یگیرد، بنابراین صنیاع

فرهنگی می توانند موجب تغییر شکل استفاده از حرف ههاي هنري و خلاقیت گردند.

-3 نقش صنایع فرهنگی در روند احیاء و رشد منطقهاي شهرها و کشورها چه نقشی دارند؟

با توجه به عصرتکنولوژي شهرهاي بزرگ خصیصه دارابودن رشد صنایع فرهنگی را دامن می زنند بدنبال رشد صنایع

فرهنگی صنایع زیر مجموعه از جمله صنعت گردشگري ، صنایع سینما، رسانه، (مد یا سیتی) بازیه رایانهاي، میراث

تاریخی و صنایع دستی دیگر با کارکردهاي خاصی در حال شکلگیرياند. در گذشته شهرها هم کار ویژه سیاسی،

اجتماعی، اقتصادي، صنعتی و فرهنگی بودند اما امروزه شهرها از این حالت در حال خروج هستد و صنایع فرهنگی

به عنوان یکی از عوامل خروج باعث پیدایش شهرهاي فرهنگی قرا گیرد.

-4 نقش خلاقیت و نوآوري در صنایع فرهنگی؟

صنایع دستی ایران به عنوان صنعتی مستقر و بومی شاخص ترین هنر کاربردي ایران و یکی از سه قطب برتر صنایع

دستی جهان ریشه هاي عمیق و استوار در فرهنگ غنی و بارور در ایران اسلامی داشته است به طور کلی نقش صنایع

دستی در اقتصاد ایران عبارت است از کمک به توسعه اقتصادي، ایجاد شغل، سرمای هگذاري اندك و بهر هوري بالا،

بازار داخلی صنایع دستی ایران بازاري است سنتی و تا به حال براي گسترش آن بازاریابی صورت نگرفته از

خصوصیات مهم بازار سود سرشار واسطه ها در امر توزیع مواد اولیه مصرف داد و ستد ان است.

-5 تاثیر صنایع فرهنگی در اقتصاد فرهنگ را شرح دهید؟

اقتصاد فرهنگ با کشف روابط علّی بین اقتصاد و فرهنگ و ارایه مدل کارآمد توسعه پایدار، راه را براي رونق و

شکوفایی فرهنگی و هنري هموار ساخته. عملکرد اقتصادي سازمان هاي فرهنگی که هدف آ نها تولید و عرضۀ آثار

فرهنگی است در اغلب کشو رها امري رایج است. رونق فرهنگی در حوز هي عمومی و در سطح فراگیر و گسترده

منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. رویش شاخه هاي متعدد بر تنه ي تنومند درخت

2

اقتصاد، در حوزه هاي مختلف و متنوع اجتماعی، چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی، اقتصاد خانواده، اقتصاد

ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و ...امکان تجهیز دول تها را براي اجراي برنام

ههاي توسعه و افزایش رفاه اجتماعی مهیا ساخته است.

-6 نقش تکنولوژي و فناوري در صنایع فرهنگی؟

فناوري فرهنگی زیربناي صنایع فرهنگی و ابزار تولیدات است با پیشرفت تکنولوژي میتوان محتواي موجود را

محصولات فرهنگی به راحتی و در کمترین زمان از طریق شبکههاي الکترونیکی وارد گستره بازار مصرف کنندگان

نمود. تکنولوژي در یک کشور تولید کننده تعریف م یشود و به صورت محصولی وارد بازار می شود مثل تلفن همراه

کشورهایی که به اهیمت استراتژیک صنایع فرهنگی پیبرده و اقدامات مناسبی را انجام دادند امروزه از نظر اقتصادي

و همچنین نفوذ فرهنگی در سطح بینالمللی، موقعیت ممتازي را دارند.

-7 تعدد قومی و تنوع فرهنگی چه نقشی را در صنایع فرهنگی کشورها دارد؟

جامعه ایرانی جامعه اي است تلفیقی از قومی تها (کرد، لر، ترك، فارس و...) و خرد هفرهن گهاي مختلف، که این امر

باعث تنوع قومیتی و فرهنگی گردیده است که اصطلاحاً به آن جامعه موزائیکی می گویند. اگر چه این امر مشکلات

اجتماعی بوجود می آورد. امااین تنوع فرهنگی و قومیتی م یتواند به عنوان یک فرصت طلایی براي توسعه صنایع

فرهنگی محسوب شود. علاوه بر اینکه تفاوت قومیت ها فرهنگ خاصی را متداول م یکند از سوي دیگر اشتغال،

کسب درآمد و کمک مالی را ترویج م یکند.

-8 نقش بخش دولتی و حمایتهاي دولتی در صنایع فرهنگی را شرح دهید؟

دولتها در حوزه صنایع فرهنگی یا به صورت مستقیم اداره کار را به عهده دارند (کاملاً دولتی) و یا به صورت نیمه

مستقیم و یا نیمه دولتی به تنظیم فعالیتها، صدور مجوز، اعطاي کمکها و اعطاي امتیاز در زمینهاخذ مالیات و

تعیین نرخ خدمات عمومی، صرف هزینههاي عمومی به منظور خرید محصولات صنایع فرهنگی، و ترتیب دادن

قوانین و مقررات حقوقی شامل قانون گذاري در مورد قیمت فروش، وضع قانون، حمایت از حقوق مولفان و پاسداري

و صیانت از حقوق آنها، پژوهش و مشاوره و نظام سهمیه بندي فعالیت میکنند.

-9 نقش بخش خصوصی در صنایع فرهنگی را توضیح دهید؟

خط مشیو دستورالعملهایی که از لحاظ سیاستگذاري ملی، یک پاسخ مناسب به چالشهاي صنایع فرهنگی در

بخش خصوصی هستند، بسته به بافت سیاسی، اقتصادي و نظام سیاسی- اقتصادي کشورهاي مختلف تفاوت کلی

خواهند داشت. در واقع تعادل و موازنه میان فعالیت بخش خصوصی وابسته به نظامی است که قدرت را در اختیار

خواهد داشت و در کشورهاي مختلف متفاوت است. در برخی کشورها که بخش خصوصی موجودیت قدرتمندي را

دارد مثل کشور ژاپن یک خ مشی آزاد منشانه وجود دارد و دولت با دو هدف خدمت به مردم و حصول اطمینان از

پخش اخبار به شکلی تقریباً بیطرفانه در صنایع فرهنگی دخالت میکند و این اهداف در دو بسته بلند مدت و

بهطور مداوم و کوتاه مدت و مقطعی برنامه ریزي میشود.

-10 هنرمندان در صنایع فرهنگی چه نقشی دارند توضیح دهید؟

جایگاه هنرمندان در پیشرفت و توسعه یکی از عوامل عدم ایفاء نقش هنرمندان در مسیر بستر سازي مناسب

پیشرفت و توسعه ي کشور، این نگاه نادرستی است که در جامعه ي ما وجود دارد که اوقات فراغت را وقت تلف شده

می بینیم و جایگاه هنرمندان را در حد پر کردن بهتراین اوقات فراغت خلاصه می کنیم که البته خود هنرمندان نیز

3

در شکل گیري آن نقش داشته اند برا یآن که این معضل فرهنگی حل شود علاوه بر اصلاح نگاه مدیران و مردم به

نقش هنرمندان، نیاز اصلاح بینش خود هنرمندان نسبت به جایگاهشان در فرآیند پیشرفت و توسعه ي کشور

هستیم. براي اصلاح این بینش باید رابطه ي هنر با فرهنگ، هنر و فرهنگ با پیشرفت و توسعه و هم چنین با اهداف

و آرمان هاي هر جامعه روشن شود. بدیهی است اگر هنرمندي بخواهد نقشی آگاهانه و عالمانه در پیشرفت کشور

خود و احیا و تقویت آرمان هاي جامعه داشته باشد، باید به نحوي متقضی مطالعات هدفمندي در جهت شناخت این

روابط تودرتو داشته باشد.

-11 نقش و جایگاه زنان در صنایع فرهنگی چیست؟

با توجه به دیدگاه فرهنگى نسبت به نقش زن در جامعه می توان صنایع فرهنگی و محصولات آن را حلقه ارتباطى

دیگرى دانست که زنان را در قید و بند رابطه ویژه خود با ساختارهاى اجتماعى اقتصادى قرار مى دهد. در اکثر

فرهن گها زن را بعنوان کسی که در منزل باشد و به خانه و زندگی عشق بورزد معنا کرده اند و رسانه ها بیشتر نقش

زن و تاثیرگذاري آن را در جریا نهاي اقتصادي- سیاسی- فرهنگی و... نشان نداد هاند و او را بعنوان ..... از زندگی

معرفی می نمایند و این انقلاب در زنان روستایی نسبت به زنان شهري بیشتر مشاهده می گردد.

-12 ارتباط صنعت توریسم با صنایع فرهنگی و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر را توضیح دهید؟

در جهان امروز، مسافرت سالانه میلیونها نفرتوریست،مسائل گوناگونی را به همراه دارد و توجه بسیاري از علوم را به

خود جلب کرده است. صنعت توریسم امروزه به قدري در توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد

دانان آن را "صادرات نامرئی" نام نهادند . امروزه کشورها سعی دارند با حفظ و نگهداري بناهاي تارخی جنبه هاي

آموزشی، پرورشی و خدماتی این صنعت را افزایش دهند و درآمدهاي زی ادي را نصیب کشورها نمایند و از طریق

فروش تولیدات فرهنگی از جمله اشیاء نفیس هنري، کارت پستال فرآورد ه هاي سمعی و بصري، عکس، اسلاید و ....

صنایع دستی و محلی را به توریست ها فروخته و درآمدزایی نمایند. بنابراین اکثر کشوها سعی می کنند بخش عمده

اي از درآمد کشورشان را از طریق جذب توریست تامین نمایند . مشخصاً ارتباط مستقیمی بین صنعت توریسم با

صنیاع فرهنگی وجود دارد.

شاید توجه به راهکارهاي زیر بر پایه حقوق بین الملل بتواند ما را در توسعه صنعت فراموش شده توریسم یاري دهد:

1 - رعایت حقوق و برقراري امنیت جانی و مالی گردشگران خارجی

2 - گسترش فرهنگ جهانگردي و گردشگري در کشور

3 - بازاریابی و تبلیغات براي بهبود تصویر مخدوش شده ایران در عرصه گردشگري

4 - را هاندازي سایت هاي باستان شناسی و گردشگري در کشور

5 - ارائه خدمات بانکی پیشرفته به جهانگردان

6 - تبلیغات منظم و هماهنگ از سوي سازمان مربوطه و وزارت خارجه در دیگر کشورهاي دنیا

7 - تسریع در صدور روادید براي جهانگردان

-8 پذیرش کارت اعتباري بین المللی که تاکنون اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است

-9 را هاندازي و تقویت شبکه هاي ماهواره اي و رادیو و تلویزیونی

10 - ضرورت حضور بخش خصوصی در صنعت گردشگري کشور.

.

-13 نقش شرکتهاي فراملیتی در حوزه ي صنایع فرهنگی چیست؟

تعریف شرکت فراملیتی یک شرکت فراملیتی یا چند ملیتی شرکت است که در خارج از کشور مبدأ، شعباتی را با

مشارکت خارجی ایجاد نموده است، یا اینکه در خارج از کشور مبدأ داراي امکانات تولیدي و یا خدماتی باشد. شرکت

هاي چند ملیتی، بنگاه هاي بزرگ صنعتی- تجاري هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است ولی علاوه

4

بر موطن خود در چند کشور خارجی نیز از طریق شبکه اي از واحدها ، سازمانها، شرکتهاي تابع فعالیت تولیدي و

فروش دارند.

ساختار تشکیلاتی و سازمانی شرکتهاي فراملیتی: الف- گرایش جهانی. ب- گرایش به کشورهاي مقصد. پ-

گرایش به کشور مبدأ.

تأثیر اقتصادي شرکتهاي فراملیتی بر صنایع فرهنگی: برخی این شرکتها را موتور توسعه و منجی محرومان

جهان سوم پنداشته اند و پاره اي دیگر آنها را وسیله ي استثمار این کشورها دانسته اند، برخی هم این شرکتها را

وسیله ي رفاه جهانی می پندارند. این شرکتها وسیله جدیدي براي به زیر سلطه کشیدن کشورهاي در حال توسعه

هستند.

-14 میراث فرهنگی چه نقشی را در صنایع فرهنگی دارند؟

تعریفی از میراث فرهنگی مجموعۀ آداب و عادات و عقاید و رسوم و اند یشه ها و افکار و زبان و لهج هها وادبیات وآثار

ادبی ، و علوم و آثار علمی ، و انواع اثرهاي هنري ، و حتی ادبیات عامیانه و غیرمکتوب یک ملت ، یک ملت میراث

فرهنگی آن ملت محسوب م ی شوند بنابراین هر آنچه را گذشتگان ما براي ما به ارث گذاشته اند ما نیز باید آن

ارزش ها را حفظ کرده و تحویل نسب آینده دهیم . یکی از ارزشمندترین و پرتاثیرترین موردي که میْ واند نس لها را

به همدیگر پیوند دهد مثراث گذشتگان هر کشو است که از آن طریق م یتوانند هویت خودشان را به اثبات رسانیده

و آینده خودشان را ترسیم کنند لذا ارتباط میراث فرهنگی ارت باط مستقیم و تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر صنایع فرهنگی

می باشد.

-15 ارزش هاي حاکم بر جوامع چیست؟ و تأثیر آنها بر صنایع فرهنگی چگونه می باشد؟

قبل از هر چیز تعریفی از ارزش ها داشته باشیم. به یک شیوه رفتاري خاص یا یک حالت غایی که نقطه مقابل حالت

برگزیده قرار دا رد، ترجیح میدهد و مدلهاي کلی رفتار، احکام جمعی، هنجارهاي کرداري را بروز دهد ارزش

می نامند که در حوزه اجتماعی در سه دسته جاي می گیرد: 1- ارزش هاي اجتماعی، ارزش هاي اقتصادي و ارز شهاي

فرهنگی ماهیت ار زش هاي اجتماعی یکی از معیارهاي تثبیت شده هنجار فرهنگی می باشد که گروه از نظر فکري و

رفتاري از اعضایش انتظار دارد زمانی که کارکردهاي ارزش در جامعه خودش را نشان دهد بر صنایع فرهنگی هم

تاثیر خواهد گذاشت و هم از آن تاثیر خواهد گرفت. جنبه هاي متفاوتی از ارش هاي اجتماعی را که می تواند بر صنایع

فرهنگی تاثیر بگذارند عب ارتند از جنبه هاي معنوي و مادي که در جوامع شرق بیشتر بر روي جنب ههاي معنوي آن

کار می شود اما در جوامع غربی بر روي عوامل مادي مانند ثروت، مقام و... تاکید می شود. نهایاً این عوامل هستند که

نیازهاي جوامع را مطرح م ینمایند و صنایع فرهنگی در راستاي خواستگاه جوامع خود رشد خواهند کرد.

-16 نقش فناوري اطلاعات، انتقال دانش و اطلاعات در صنایع فرهنگی را توضیح دهید؟

دانش و فناوري اطاعات در حال تبدیل شدن به عوامل کلیدي براي توسعه در زمینه هایی همچون اقتصادي و

اجتماعی هستند . این تأثیرات در بخش فرهنگ نیز قابل مشاهده است . یکی از پایه هاي اساسی این جامعه، بزرگراه

هاي اطلاعاتی مانند: اینترنت که از نظر اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فضاي تازه اي را براي انسان ایجاد می کند.

فناوري اطلاعات موجب می شود نظرات به سرعت پخش شود، در علوم و آموزش بهبودي ایجاد شود و سبب

گسترش در بخش مراقبت هاي بهداشتی و فرهنگ می شود . نقش و اهمیت صنایع دستی که بخشی از صنایع

فرهنگی می باشد به عنوان هنري اصیل و بومی با جنبه هاي کاربردي مختلف از لحاظ هنري ، اقتصادي، اجتماعی و

فرهنگی بر همگان آشکار است . نکته مهم و جالب توجه آن است که حتی اگر همه تأثیرات مثبت اق تصادي را کنار

بگذاریم این هنر ملی ایران به واسطه ي بازتاب ذوق سرشار، اندیشه خلاق و هنرمندان پرمایه ولی بی ادعا باید به

5

به عنوان ICT و IT صورت جدي و برنامه ریزي شده مورد حمایت قرار گیرد . در این میان نباید از نقش

ابزاري براي حفظ و معرفی ، آموزش و بازاریابی صنایع دستی غافل شد، زیرا فناوري اطلاعات در کنار آن فناوري

ارتباطات کمک بسیار زیادي به توسعه ي هنر اصیل می کند . با گسترش اینترنت و سایر تکنولوژي هاي اطلاعاتی و

اگر چه این صنعتگران براي شروع کار باید به این ابزارها دسترسی داشته باشند ولی به آنها یک ، ICT ارتباطی

در محدوده ي صنعتگري ایجاد ICT جایگزین اقتصادي تري می دهد . یکی از برنامه هاي کاربردي بی واسطه

فروشگاه هاي آنلاین است که از طریق اینترنت اجناس را به فروش می رسانند . مثل: صنایع دستی هنري از طریق

می توان از توسعه ي کمی و ICT و IT اینترنت بسیار قابل دسترس می باشد . در صنایع دستی با کمک

کیفی مناسب جهت دستیابی به اهداف که همان حفظ و آموزش و بازاریابی است برخوردار گردد.

تذکر: دوستان محترم، اینجانب هیچگونه مسئولیتی را در قبال این جزوه به عهده

نخواهم گرفت!!!

مؤفق و مؤید باشید!

در پناه حق تعالی


برچسب‌ها: جزوه خلاصه امتحان صنایع فرهنگی

  • اس ام اس تولد
  • پرشین بلاگ